پرینت

تريخ آگهي :4 بهمن 96

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/25

موضوع : خريد قطعات تعميرات اساسي واحدهاي 1 و 2 گازي نيروگاه تركيبي شوباد(كهنوج)

 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد قطعات تعميرات اساسي واحدهاي گازي شماره يك و دو (V94.2)نيروگاه تركيبي شوباد (كهنوج) را از طريق برگزاري مناقصه عمـومي ( دو مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                                                  شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي        

 لينك دانلود اسناد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تاريخ آگهي 4 بهمن 96 

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره 96/24

موضوع : خريد يک ست ترانزيشن پيس مورد نياز نيروگاه ترکيبی خوی ( GE F9 ) 

شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي در نظر دارد ، خريد يک ست ترانزيشن پيس مورد نياز نيروگاه ترکيبی خوی ( GE F9) را از طريق برگزاري مناقصه عمـومي ( يک مرحله اي) و عقد قرارداد به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا شركتها و پيمانكاران فعال و مجاز در اين زمينه مي توانند از تاريخ درج آگهي با مراجعه به سايت شركت مــديريت توليد برق آذربايجان غربي ( www.azarw-ppt.ir ) نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. بديهی است شرط پذيرش اسناد جهت شرکت در جلسه مناقصه واريز يا حواله كردن مبلغ 300.000 ريال  به حساب سيبـا  0200866452003 بنام اين شركت و ارائه فيش واريزی می باشد. شـماره تلفنهاي 7-33374023 -044 داخلی 226 و 227 جهـت كسب اطلاعات بيشتر اعـلام مي گردد. در ضمن هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                                               شركت مديريت توليد برق آذربايجانغربي        

لينك دانلود اسناد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شما اینجا هستید:   خانه مناقصات ومزایده ها